MATTEAH BAIM

Photos.

PHOTOS


 
P H O T O : Y O N I  Z O N S Z E I N

P H O T O : Y O N I  Z O N S Z E I N

J A M E S  R I C H A R D S O N ,  N Y 

J A M E S  R I C H A R D S O N ,  N Y 

R E D  B U L L  S T U D I O S ,  N Y

R E D  B U L L  S T U D I O S ,  N Y

J E R O M E  L O R I C H O N ' S  S T U D I O -  P A R I S

J E R O M E  L O R I C H O N ' S  S T U D I O -  P A R I S

P E R F U M E  G E N I U S - U.S.  T O U R

P E R F U M E  G E N I U S - U.S.  T O U R

M E L T D O W N  F E S T I V A L , L O N D O N

M E L T D O W N  F E S T I V A L , L O N D O N

F A M I L Y - L A U R E N  D U K O F F

F A M I L Y - L A U R E N  D U K O F F

E D I T I O N  F I E B E R - K A I  A L T O F F

E D I T I O N  F I E B E R - K A I  A L T O F F

N E W  B A N D  O F  T H E  D A Y - NO. 8 8 7 -  T H E  G U A R D I A N

N E W  B A N D  O F  T H E  D A Y - NO. 8 8 7 -  T H E  G U A R D I A N

D E A T H  O F  T H E  S U N,  P H O T O: L A U R E N  D U K O F F

D E A T H  O F  T H E  S U N,  P H O T O: L A U R E N  D U K O F F

M E T A L L I C  F A L C O N S,  P H O T O:  L E I L A   H E K M A T

M E T A L L I C  F A L C O N S,  P H O T O:  L E I L A   H E K M A T

E R I C  G O R M A N-  M A G I C  S H O P ,  N Y

E R I C  G O R M A N-  M A G I C  S H O P ,  N Y

M O I N H O  D A  F O N T E  S A N T A ,  P H O T O:  F A T E N  K A N A A N

M O I N H O  D A  F O N T E  S A N T A ,  P H O T O:  F A T E N  K A N A A N

T H E  N E P T U N E  - S E A T T L E ,  P H O T O: T O M  B R O M L E Y

T H E  N E P T U N E  - S E A T T L E ,  P H O T O: T O M  B R O M L E Y

A T P,  C A M B E R  S A N D S

A T P,  C A M B E R  S A N D S

C I N E M A 1 6 - M O L L Y  S U R N O

C I N E M A 1 6 - M O L L Y  S U R N O

M E T A L L I C  F A L C O N S ,  P H O T O: L E I L A  H E K M A T

M E T A L L I C  F A L C O N S ,  P H O T O: L E I L A  H E K M A T

M E L T D O W N  F E S T I V A L,  L O N D O N

M E L T D O W N  F E S T I V A L,  L O N D O N

B R I D G E  S C H O O L  B E N E F I T - D E V E N D R A  B A N H A R T  B A N D

B R I D G E  S C H O O L  B E N E F I T -

D E V E N D R A  B A N H A R T  B A N D

T H E A T E R  O F  T H E  L I V I N G  A R T S, P H I L A D E L P H I A  P H O T O:  L A U R E N  D U K O F F 

T H E A T E R  O F  T H E  L I V I N G  A R T S, P H I L A D E L P H I A 

P H O T O:  L A U R E N  D U K O F F 

C A M B E R  S A N D S ,  P H O T O:  L A U R E N  D U K O F F

C A M B E R  S A N D S ,  P H O T O:  L A U R E N  D U K O F F

P H O T O : G U S  S T E W A R T/ G E T T Y  I M A G E S

P H O T O : G U S  S T E W A R T/ G E T T Y  I M A G E S

M A G I C  S H O P ,  N Y 

M A G I C  S H O P ,  N Y 

1457628_944337238929227_3246349053573449179_n.jpg
Q U E E N  E L I Z A B E T H  H A L L -  L O N D O N

Q U E E N  E L I Z A B E T H  H A L L -  L O N D O N

 E V A S  A R C H E - P O P  R A L L Y,  P.S. 1 

 E V A S  A R C H E - P O P  R A L L Y,  P.S. 1 

P I L L A R S  O F  F I R E-  J U L I E N  L A N G E N D O R F F  

P I L L A R S  O F  F I R E-  J U L I E N  L A N G E N D O R F F  

C A L I F O R N I A  D O E S  P S Y C H I C - S A R A H  C A I N  S O U N D  I N S T A L L A T I O N

C A L I F O R N I A  D O E S  P S Y C H I C - S A R A H  C A I N 

S O U N D  I N S T A L L A T I O N

F A L L I N G  T H E A T E R ,  P H O T O: L A U R E N  D U K O F F

F A L L I N G  T H E A T E R ,  P H O T O: L A U R E N  D U K O F F

L O U  R E E D' S  N Y  S H U F F L E  W I T H  H A L  W I L N E R

L O U  R E E D' S  N Y  S H U F F L E  W I T H  H A L  W I L N E R

 M A T T H E W  N E L S O N - L O V E, P H O T O:  A L A N  W Y F F E L S

 M A T T H E W  N E L S O N - L O V E,

P H O T O:  A L A N  W Y F F E L S

S U P P O R T -  T H E  C R Y I N G  L I G H T  U S  T O U R A N T O N Y  A N D  T H E  J O H N S O N S

S U P P O R T -  T H E  C R Y I N G  L I G H T  U S  T O U R

A N T O N Y  A N D  T H E  J O H N S O N S

C H E L S E A  H O T E L,  N Y , P H O T O :  L E I L A   H E K M A T

C H E L S E A  H O T E L,  N Y , P H O T O :  L E I L A   H E K M A T

E M I L Y  P E T E R S, N Y 

E M I L Y  P E T E R S, N Y 

 

 

Video: Eliza Douglas & Matteah Baim